درباره ما

دانش‌محور، جوان، خلاق،‌ در مسیر رشد و شکوفایی کسب و کارهای کشور عزیزمان ایران

مشاور آنلاین بازار با هدف ایجاد یک بستر تعاملی با صاحبان دانش و کسب و کار با اشتراک گذاری دانش خود بدون محدودیت زمان و مکان برای رشد و توسعه کسب و کار کشور عزیزمان ایران با پشتیبانی تیم بازارآرا ایجاد شده است.

مشاور آنلاین با اعتماد بر دانش ملی و ایجاد بستر مناسب برای ایجاد یک محیط سالم بر مبانی دانش نوین در سال 1397 را ه اندازی شده است